BD AUTO logo
ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รู้ก่อนใช้ ประหยัดกว่าเดิม

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รู้ก่อนใช้ ประหยัดกว่าเดิม

BYD BD Auto Group

การเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ทั้งในเรื่องของการประหยัดพลังงานและการลดมลพิษ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคำถามที่ผู้สนใจมักจะสงสัยคือ ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไร? บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและคำนวณค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รู้ก่อนใช้ ประหยัดกว่าเดิม

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

 1. ประเภทของการชาร์จ
  • การชาร์จที่บ้าน : เป็นวิธีที่สะดวกและมักจะมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนด ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าบ้านเรือนจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)
  • การชาร์จที่สถานีชาร์จสาธารณะ : ค่าใช้จ่ายในการชาร์จที่สถานีชาร์จสาธารณะอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่และผู้ให้บริการ บางสถานีอาจมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบำรุงรักษา
 2. ความจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า
  • รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความจุแบตเตอรี่สูงจะสามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นและสามารถขับได้ระยะทางไกลกว่า แต่ก็จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการชาร์จมากขึ้นด้วย
 3. อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า
  • รถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่า สามารถเดินทางได้ไกลกว่าในพลังงานที่เท่ากัน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการชาร์จลงได้
ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รู้ก่อนใช้ ประหยัดกว่าเดิม

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั้นสามารถใช้สูตรง่ายๆ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จ = ความจุแบตเตอรี่ (kWh) x อัตราค่าไฟฟ้า (บาท/kWh)

ตัวอย่าง: หากรถยนต์ไฟฟ้าของคุณมีความจุแบตเตอรี่ 50 kWh และค่าไฟฟ้าที่บ้านอยู่ที่ 4 บาท/kWh

 • ค่าใช้จ่ายในการชาร์จ = 50 kWh x 4 บาท/kWh = 200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จที่สถานีชาร์จสาธารณะ

การชาร์จที่สถานีสาธารณะอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการชาร์จที่บ้าน เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการเพิ่มเติม เช่น ค่าบริการต่อครั้งหรือค่าบริการตามระยะเวลาการชาร์จ ตัวอย่างอัตราค่าบริการที่พบได้บ่อย

 • อัตราค่าไฟฟ้า : 6-10 บาท/kWh
 • ค่าบริการ : 50-100 บาทต่อครั้ง หรือ 1-2 บาทต่อนาที

ดังนั้น หากคุณชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความจุ 50 kWh ที่สถานีสาธารณะในอัตรา 8 บาท/kWh และมีค่าบริการ 50 บาท

 • ค่าใช้จ่ายในการชาร์จ = 50 kWh x 8 บาท/kWh + 50 บาท = 450 บาท
ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รู้ก่อนใช้ ประหยัดกว่าเดิม

เคล็ดลับในการประหยัดค่าใช้จ่าย

 1. ชาร์จรถที่บ้านในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าต่ำ : บางประเทศมีอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา ซึ่งค่าไฟฟ้าจะถูกกว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย (เช่น กลางคืน)
 2. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากในระยะยาว
 3. เลือกสถานีชาร์จที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำ : เปรียบเทียบอัตราค่าไฟฟ้าของสถานีชาร์จต่างๆ เพื่อหาสถานีที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำที่สุด

สรุป

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของการชาร์จ ความจุแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน การคำนวณค่าใช้จ่ายในการชาร์จสามารถช่วยให้คุณทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้และวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกชาร์จที่บ้านหรือสถานีชาร์จที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำและการใช้พลังงานทดแทนจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รู้ก่อนใช้ ประหยัดกว่าเดิม

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

BYD ATTO3 X Businessman (NEW BYD ATTO 3 QUANTUM BLACK)
ในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญ...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์ไปอย่างรวดเร็ว ระบบขับขี่อัจฉริยะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ...
DSC07339 (Web H)
รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์ทั่วโลก ในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้านั้น ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Seal
ในโลกของยานยนต์และเครื่องจักร “แรงม้า” หรือ “Horsepower (HP)” เป็นหน่วยวัดกำลังที่คุ้นหูเราทุกคน...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin
ยางปัดน้ำฝน (Windshield Wipers) เป็นอุปกรณ์สำคัญในยานยนต์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนในขณะท...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin
ระบบไอเสีย (Exhaust System) เป็นองค์ประกอบสำคัญของยานยนต์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อ...